Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Versjon 1.0

Innholdsfortegnelse:

Innledning

1. Avtalen

2. Partene

3. Priser

4. Avtaleinngåelsen

5. Ordrebekreftelse

6. Betaling

7. Levering m.v.

8. Risikoen for varen

9. Angrerett

10. Undersøkelsesplikt

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

13. Kjøperens rettigheter ved mangel

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

15. Garanti

16. Personopplysninger

17. Konfliktløsning

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av

varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke

hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i

næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt

brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven,

markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker

ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de

lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for

handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse

salgsbetingelsene.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten

utfylles med relevante lovbestemmelser.

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i

bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art,

mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte

korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. 2

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i

nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går

direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran

salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene

Selger

Firmanavn: VIPnett AS

Kontaktadresse: Sentrumsveien 132, 3550 Gol

E-post: post@vipnett.no

Telefonnummer: +47 32 69 99 00    Telefaksnummer:  –

Organisasjonsnummer: 898 348 962 MVA

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter

(merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr,

emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i

bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal

selges uten tillegg av merverdiavgift.1)

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i

tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den

annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte

ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med

bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen

og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

6. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til

kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort (2) eller debetkort (3) ved betaling, kan selgeren reservere

kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. (4)

——————————————

1 Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.
2 Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.
3 Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

—————————————–

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. (5)

Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av

varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen.

Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved

tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette.

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved

utlevering av varen ved postoppkrav. (6)

7. Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt

som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til

kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge

for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på

egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med

mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til

avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til

hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som

skyldes egenskaper ved varen selv.

9. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser (7). Angrerett

innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen

mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de

foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen

angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av

varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og

opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil

angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått

informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig

(angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om

hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er

forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag

selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren

kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at

kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel

kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da

kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis

dette er mulig.

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke

kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller

datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun

dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på

forseglingen.

——————————————-

4 Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.
5 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.
6 Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.
7 Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

——————————————

10. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker

om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om

den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til

selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller

hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget

mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom

varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og

varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav

direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). (8)

Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

—————————————–

8 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8. 5

—————————————-

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom

partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i

henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde

kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen

fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen

kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke

kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for

selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren

oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig

eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som

kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen

løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge

av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

13. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side,

kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene

holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve

avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at

selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg

kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren

urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller

omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får

dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta

mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det

foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting

eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik

retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve

forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er

uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider

som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11.

Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og

eventuelle garantier stilt av selger.

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke

skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i

forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse

av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter

omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at

kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin

rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper,

kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er

betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig

tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve

mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil

betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller

hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler

kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter

lov om renter ved forsinket betaling. (9)

Ved manglende betaling kan kravet, etter

forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for

gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav. (10)

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å

hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr (Valgfritt)+ frakt

tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen

til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.  (11)

15. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de

rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed

ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler

etter punkt 12 og 13.

16. Personopplysninger (12)

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de

personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene

etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre

selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun

utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med

kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker

identifisering og slik innhenting er nødvendig.

——————————————

9 Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.
10 Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.
11 Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.
12 Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.

—————————————–

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å

sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført

avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi

kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal

bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv

handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom

han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun

ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

17. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med

Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke

oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet

fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. (13) Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig

fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av

stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

——————————————

13 Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.